Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad postępowania w związku z epidemią COVID

Szanowni Państwo
Poniżej przedstawimy Państwu regulamin dotyczący bezpieczeństwa i zasad postępowania w związku z epidemią COVID – 19 w zakresie zabezpieczenia koncertów odbywających się w kościołach.
Koncerty odbywające się w pozostałych miejscach Festiwalu (centra i domy kultury, filharmonia) korzystają z indywidualnych regulaminów, które dostępne są dla Państwa na poszczególnych stronach internetowych oraz w miejscu realizacji koncertów.

Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad postępowania w związku z epidemią COVID – 19 w zakresie zabezpieczenia koncertów odbywających się w kościołach w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu im.G.G.Gorczyckiego

§1
Postanowienia ogólne
Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad postępowania podczas koncertów odbywających się w kościołach w ramach 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi uczestników koncertów, określa zasady zachowania oraz inne czynności związane z obsługą gości.
Regulamin obowiązuje wszystkich organizatorów koncertów i gości przebywających w kościołach podczas koncertu i prób.
§2
Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin obejmuje:
Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla wszystkich gości i organizatorów koncertów.
Zapewnienie bezpiecznej obsługi gości.
§3
Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego
i środków higieny dla użytkowników Festiwalu
Goście i organizatorzy obsługujący koncert przed wejściem do kościoła zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do obiektu.
Goście przebywający na terenie kościoła zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust poprzez noszenie masek ochronnych, przyłbic itp. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 4 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane.
W kościele wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (nie dotyczy rodzin, dzieci do 4 roku życia oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami).
W kościele goście zajmują miejsca zgodnie z przygotowanym schematem.
Na koncert nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie.
Goście uczestniczący w koncercie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu do kościoła, że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobą zakażoną oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Osoby stojące przed wejściem do kościoła powinny zachować bezpieczny dystans oraz unikać gromadzenia się.
W trakcie koncertu należy stosować się do zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony.
Opuszczanie kościoła po koncercie będzie koordynowane przez organizatorów.
Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innym osobom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscu publicznym będą proszone o opuszczenie budynku.
W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów i wytycznych obsługa jest uprawniona do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności ma prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z budynku kościoła.
Wejście do kościoła jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§4
Zapewnienie bezpiecznej obsługi gości
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa wydarzenia organizator zapewnia obsadę stanowisk obsługi i zabezpieczenia.
§5
Zapewnienie bezpieczeństwa artystów
1. Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
2. W celu bezpieczeństwa w trakcie koncertu:
odległość pomiędzy członkami zespołu wynosi minimum 1,5 metra w każdą stronę;
instrumenty dęte drewniane i blaszane – ponieważ skroplona woda może być zakaźna, należy łapać ją na bieżąco bawełnianą ściereczką i dokładnie wyczyścić instrumenty po użyciu. Ściereczki należy przechowywać w foliowej torbie a po zakończeniu zajęć szczelnie zapakować i zabrać z budynku;
w zakresie sposobu witania i żegnania należy unikać zagrożeń i uszanować wolę adwersarza w zakresie formy;
zabrania się szykanowania współpracowników, którzy kierując się troską o własne zdrowie stosują większy margines bezpieczeństwa, jednakowoż zastrzega się, że takie indywidualne podejście nie może przekraczać miary adekwatności i stać w sprzeczności z zaleceniami właściwych organów publicznych wreszcie niweczyć lub utrudniać zespołowy charakter pracy.
§6
Postanowienia końcowe
Zmiany postanowień i wytycznych dokonuje się w trybie uchwały Zarżadu Stowarzyszenia Gorczycki.pl – organizatora Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego.